لیست قیمت محصولات qnap

با توجه به نوسانات ارزش ریال ، لطفا جهت اطمینان

از قیمت و دریافت تخفیف با شماره های زیر وبسایت تماس بگیرید

قیمت ها به روز شده در تاریخ :1398/3/14

جهت اطمینان از موجودی حتما تماس حاصل فرمایید

 

 
Product Model Warranty End User / Project
ES1686dc-2145NT-128G
5 Years Coming Soon
ES1686dc-2145NT-96G 5 Years Coming Soon
ES1686dc-2123IT-64G
5 Years Coming Soon
ES1640dc-v2-E5-96G  5 Years 2,527,350,000
TDS-16489U-SF3-R2 (NEW) 5 Years 3,768,790,000
TDS-16489U-SF2-R2 (NEW) 5 Years 3,224,840,000
TDS-16489U-SE2-R2 (NEW) 5 Years 2,680,900,000
TDS-16489U-SE1-R2 (NEW) 5 Years 2,408,920,000
TDS-16489U-SB3 (EOL) 5 Years 2,784,290,000
TDS-16489U-SB2 (EOL) 5 Years 2,272,730,000
TDS-16489U-SA2 (EOL) 5 Years 1,889,060,000
TDS-16489U-SA1 (EOL) 5 Years 1,735,650,000
TES-3085U-D1548-128GR 5 Years 2,073,620,000
TES-3085U-D1548-64G 5 Years 1,795,080,000
TES-3085U-D1548-32GR 5 Years 1,682,000,000
TES-3085U-D1548-32G 5 Years 1,655,810,000
TES-3085U-D1548-16GR 5 Years 1,655,810,000
TES-3085U-D1531-32GR 5 Years 1,405,130,000
TES-3085U-D1531-16GR 5 Years 1,291,770,000
TES-3085U-D1521-16GR 5 Years 1,293,710,000
TES-1885U-D1531-128GR 5 Years 1,842,380,000
TES-1885U-D1531-64G 5 Years 1,563,840,000
TES-1885U-D1531-32GR 5 Years 1,563,840,000
TES-1885U-D1531-32G
5 Years 1,452,430,000
TES-1885U-D1531-16GR 5 Years 1,290,500,000
TES-1885U-D1521-32GR 5 Years 1,173,890,000
TES-1885U-D1521-16GR 5 Years 1,118,180,000
TES-1885U-D1521-8GR 5 Years 951,200,000
TS-2483XU-RP-E2136-16G (NEW) 3 Years 1,050,470,000
TS-1683XU-RP-E2124-16G (NEW) 3 Years 797,270,000
TS-1283XU-RP-E2124-8G (NEW) 3 Years 679,020,000
TS-883XU-RP-E2124-8G (NEW) 3 Years 658,770,000
TS-883XU-E2124-8G (NEW) 3 Years 590,780,000
TS-983XU-RP-E2124-8G (NEW)
3 Years 590,780,000
TS-983XU-E2124-8G (NEW) 3 Years 522,780,000
TVS-EC2480U-SAS-RP-8GE-R2 5 Years 1,936,140,000
TVS-EC2480U-SAS-RP-16G-R2 5 Years 1,996,030,000
TVS-EC1680U-SAS-RP-8GE-R2 5 Years 1,624,960,000
TVS-EC1680U-SAS-RP-16G-R2 5 Years 1,675,210,000
TVS-EC1580MU-SAS-RP-8GE-R2 5 Years 1,417,610,000
TVS-EC1580MU-SAS-RP-16G-R2 5 Years 1,462,400,000
TVS-EC1280U-SAS-RP-8GE-R2 5 Years 1,427,810,000
TVS-EC1280U-SAS-RP-16G-R2 5 Years 1,471,970,000
TS-2888X-W2195-512G (NEW) 3 Years 7,277,200,000
TS-2888X-W2195-256G (NEW) 3 Years 4,982,910,000
TS-2888X-W2195-128G (NEW) 3 Years 3,957,220,000
TS-2888X-W2175-512G (NEW) 3 Years 6,548,420,000
TS-2888X-W2175-256G (NEW) 3 Years 4,524,050,000
TS-2888X-W2175-128G (NEW) 3 Years 3,417,390,000
TS-2888X-W2145-512G (NEW) 3 Years 5,846,640,000
TS-2888X-W2145-256G (NEW) 3 Years 3,849,250,000
TS-2888X-W2145-128G (NEW) 3 Years 2,607,640,000
TS-2888X-W2133-64G (NEW) 3 Years 1,986,830,000
TS-2888X-W2123-32G (NEW) 3 Years 1,500,980,000
TS-EC2480U-E3-4GE-R2 (EOL)
3 Years 1,202,820,000
TS-EC1680U-E3-4GE-R2 (EOL)
3 Years 996,390,000
TS-EC1280U-E3-4GE-R2 (EOL)
3 Years 904,010,000
TS-EC880U-E3-4GE-R2 (EOL)
3 Years 791,510,000
TS-1685-D1531-32G-550W 3 Years 933,230,000
TS-1685-D1531-16G 3 Years 779,380,000
TS-1685-D1521-16G-550W 3 Years 728,100,000
TS-1685-D1521-8G 3 Years 574,240,000
TS-1677X-1700-64G 3 Years 923,460,000
TS-1677X-1700-16G 3 Years 692,690,000
TS-1677X-1600-8G 3 Years 590,120,000
TS-1677X-1200-4G 3 Years 538,830,000
TVS-1582TU-i7-32G
2 Years 1,399,430,000
TVS-1582TU-i5-16G
2 Years 1,131,000,000
TVS-1282T3-i7-64G 2 Years 916,150,000
TVS-1282T3-i7-32G 2 Years 838,640,000
TVS-1282T3-i5-16G 2 Years 709,450,000
TVS-882BRT3-ODD-i7-32G 2 Years 802,930,000
TVS-882BRT3-i7-32G 2 Years 738,340,000
TVS-882BRT3-ODD-i5-16G 2 Years 673,740,000
TVS-882BRT3-i5-16G 2 Years 609,150,000
TVS-1282T-i7-64G  2 Years 785,840,000
TVS-1282T-i7-32G 2 Years 715,210,000
TVS-1282T-i5-16G 2 Years 597,500,000
TVS-882T-i5-16G 2 Years 553,610,000
TVS-682T-i3-8G 2 Years 440,040,000
TVS-882ST3-i7-16G 2 Years 686,660,000
TVS-872XT-i5-16G (NEW) 2 Years 507,150,000
TVS-672XT-i3-8G (NEW) 2 Years 400,610,000
TVS-472XT-PT-4G (NEW) 2 Years 306,710,000
TS-453BT3-8G 2 Years 252,590,000
TS-2477XU-RP-2700-16G (NEW) 3 Years 1,023,480,000
TS-2477XU-RP-2600-8G (NEW) 
3 Years 915,510,000
TS-1677XU-RP-2700-16G (NEW) 3 Years 875,990,000
TS-1677XU-RP-2600-8G (NEW) 3 Years 768,020,000
TS-1677XU-RP-1200-4G (NEW) 3 Years 687,050,000
TS-1277XU-RP-2600-8G (NEW)
3 Years 688,660,000
TS-1277XU-RP-1200-4G (NEW)
3 Years 607,680,000
TS-877XU-RP-2600-8G (NEW) 3 Years 668,410,000
TS-877XU-RP-1200-4G (NEW) 3 Years 586,820,000
TS-877XU-1200-4G (NEW) 3 Years 518,820,000
TS-977XU-RP-2600-8G (NEW)
3 Years 590,780,000
TS-977XU-RP-1200-4G (NEW) 3 Years 509,180,000
TS-977XU-1200-4G (NEW)
3 Years 441,190,000
TVS-2472XU-RP-i5-8G (NEW)
3 Years 922,710,000
TVS-1672XU-RP-i3-8G (NEW) 3 Years 694,750,000
TVS-1272XU-RP-i3-4G (NEW) 3 Years 616,370,000
TVS-872XU-RP-i3-4G (NEW) 3 Years 590,780,000
TVS-872XU-i3-4G (NEW) 3 Years 522,780,000
TVS-972XU-RP-i3-4G (NEW) 3 Years 522,780,000
TVS-972XU-i3-4G (NEW)
3 Years 454,790,000
TS-1277-2700-64G (NEW) 2 Years 851,260,000
TS-1277-2700-16G (NEW) 2 Years 624,840,000
TS-1277-2600-8G (NEW) 2 Years 524,200,000
TS-1277-1700-64G 2 Years 872,180,000
TS-1277-1700-16G 2 Years 641,400,000
TS-1277-1600-8G 2 Years 538,830,000
TS-877-2700-16G (NEW) 2 Years 530,960,000
TS-877-2600-8G (NEW) 2 Years 430,510,000
TS-877-1700-16G 2 Years 544,560,000
TS-877-1600-8G 2 Years 441,210,000
TS-677-2600-8G (NEW) 2 Years 382,460,000
TS-677-1600-8G 2 Years 394,110,000
TVS-1282-i7-64G-450W 2 Years 703,440,000
TVS-1282-i7-32G-450W 2 Years 632,810,000
TVS-1282-i7-64G 2 Years 632,810,000
TVS-1282-i7-32G 2 Years 619,020,000
TVS-1282-i5-16G-450W 2 Years 515,100,000
TVS-1282-i5-16G 2 Years 489,830,000
TVS-1282-i3-8G 2 Years 412,320,000
TVS-882-i5-16G-450W 2 Years 471,210,000
TVS-882-i5-16G 2 Years 441,210,000
TVS-882-i3-8G 2 Years 363,690,000
TVS-682-i3-8G 2 Years 315,990,000
TVS-682-PT-8G (EOL) 2 Years 247,370,000
TVS-882BR-ODD-i7-32G 2 Years 751,260,000
TVS-882BR-i7-32G 2 Years 686,660,000
TVS-882BR-ODD-i5-16G 2 Years 622,070,000
TVS-882BR-i5-16G 2 Years 557,480,000
TVS-1271U-RP-i7-32G (EOL)
2 Years 733,410,000
TVS-1271U-RP-i5-16G (EOL)
2 Years 596,240,000
TVS-1271U-RP-i3-8G (EOL)
2 Years 505,180,000
TVS-871U-RP-i5-8G (EOL)
2 Years 527,800,000
TVS-871U-RP-i3-4G (EOL)
2 Years 436,450,000
TVS-871-i7-16G (EOL) 2 Years 497,350,000
TVS-871-i5-8G (EOL) 2 Years 406,010,000
TVS-871-i3-4G (EOL) 2 Years 326,090,000
TVS-671-i5-8G (EOL) 2 Years 361,560,000
TVS-671-i3-4G (EOL) 2 Years 281,650,000
TVS-471-i3-4G (EOL) 2 Years 247,410,000
TS-1673U-RP-64G 2 Years 755,260,000
TS-1673U-RP-16G 2 Years 652,700,000
TS-1673U-RP-8G (EOL) 2 Years 550,420,000
TS-1673U-64G (EOL) 2 Years 632,810,000
TS-1673U-16G (EOL) 2 Years 538,650,000
TS-1673U-8G 2 Years 537,310,000
TS-1273U-RP-64G (EOL) 2 Years 616,260,000
TS-1273U-RP-16G 2 Years 571,190,000
TS-1273U-RP-8G 2 Years 519,910,000
TS-1273U-64G (EOL) 2 Years 557,400,000
TS-1273U-16G (EOL) 2 Years 463,230,000
TS-1273U-8G 2 Years 455,800,000
TS-873U-RP-64G 2 Years 552,010,000
TS-873U-RP-16G
2 Years 457,840,000
TS-873U-RP-8G 2 Years 452,600,000
TS-873U-64G
2 Years 493,160,000
TS-873U-16G 2 Years 398,990,000
TS-873U-8G
2 Years 351,900,000
TS-873U-4G 2 Years 362,170,000
TVS-873-64G (EOL) 2 Years 437,810,000
TVS-873-16G (EOL) 2 Years 343,640,000
TVS-873-8G (EOL) 2 Years 296,560,000
TVS-673-64G (EOL) 2 Years 384,540,000
TVS-673-16G (EOL) 2 Years 293,190,000
TVS-673-8G (EOL) 2 Years 247,370,000
TVS-473-64G (EOL) 2 Years 356,990,000
TVS-473-16G (EOL) 2 Years 265,640,000
TVS-473-8G (EOL) 2 Years 220,110,000
TVS-873e-8G 2 Years 319,020,000
TVS-873e-4G 2 Years 293,180,000
TVS-673e-8G 2 Years 282,400,000
TVS-673e-4G 2 Years 256,560,000
TVS-473e-8G 2 Years 252,620,000
TVS-473e-4G 2 Years 226,780,000
TS-873-8G 2 Years 247,900,000
TS-873-4G 2 Years 222,060,000
TS-673-8G 2 Years 223,590,000
TS-673-4G 2 Years 197,750,000
TS-473-8G 2 Years 200,190,000
TS-473-4G 2 Years 174,350,000
TS-1263XU-RP-4G 2 Years 462,260,000
TS-1263XU-4G 2 Years 397,240,000
TS-863XU-RP-4G 2 Years 413,510,000
TS-863XU-4G 2 Years 348,000,000
TS-463XU-RP-4G 2 Years 332,630,000
TS-463XU-4G 2 Years 267,130,000
TS-963X-8G (NEW) 2 Years 210,770,000
TS-963X-2G (NEW) 2 Years 170,810,000
TVS-951X-8G (NEW) 2 Years 226,020,000
TVS-951X-2G (NEW) 2 Years 185,650,000
TVS-863+-16G (EOL) 2 Years 354,060,000
TVS-863+-8G (EOL) 2 Years 330,160,000
TVS-863-8G (EOL) 2 Years 282,350,000
TVS-863-4G (EOL) 2 Years 258,450,000
TVS-663-8G (EOL) 2 Years 251,710,000
TVS-663-4G (EOL) 2 Years 228,160,000
TVS-463-8G (EOL) 2 Years 208,250,000
TVS-463-4G (EOL) 2 Years 184,710,000
TS-563-8G (EOL) 2 Years 154,500,000
TS-563-2G (EOL) 2 Years 118,650,000
TS-1263U-RP-4G (EOL) 2 Years 417,680,000
TS-1263U-4G (EOL) 2 Years 357,920,000
TS-863U-RP-4G (EOL) 2 Years 369,870,000
TS-863U-4G (EOL)
2 Years 310,120,000
TS-463U-RP-4G (EOL) 2 Years 292,010,000
TS-463U-4G (EOL) 2 Years 232,260,000
TS-1635AX-8G 2 Years 320,880,000
TS-1635AX-4G 2 Years 295,230,000
TS-1635-8G (EOL) 2 Years 293,050,000
TS-1635-4G (EOL) 2 Years 269,510,000
TS-1253BU-RP-8G 2 Years 466,900,000
TS-1253BU-RP-4G 2 Years 443,120,000
TS-1253BU-8G 2 Years 402,520,000
TS-1253BU-4G 2 Years 378,740,000
TS-853BU-RP-8G 2 Years 424,850,000
TS-853BU-RP-4G 2 Years 400,920,000
TS-853BU-8G 2 Years 357,570,000
TS-853BU-4G 2 Years 333,790,000
TS-453BU-RP-8G 2 Years 330,020,000
TS-453BU-RP-4G
2 Years 309,280,000
TS-453BU-8G 2 Years 253,460,000
TS-453BU-4G 2 Years 229,780,000
TS-453BU-2G 2 Years 219,530,000
TS-653B-8G 2 Years 216,460,000
TS-653B-4G 2 Years 190,240,000
TS-453B-8G 2 Years 178,130,000
TS-453B-4G 2 Years 152,490,000
TS-253B-8G 2 Years 151,450,000
TS-253B-4G 2 Years 125,810,000
TS-453Be-4G 2 Years 138,180,000
TS-453Be-2G 2 Years 127,850,000
TS-253Be-4G 2 Years 110,430,000
TS-253Be-2G 2 Years 100,170,000
TBS-453DX-8G (NEW) 2 Years 167,780,000
TBS-453DX-4G (NEW) 2 Years 128,130,000
TBS-453A-8G (EOL) 2 Years 137,180,000
TBS-453A-4G (EOL) 2 Years 101,870,000
TS-1232XU-RP-4G (NEW) 2 Years 340,520,000
TS-1232XU-4G (NEW) 2 Years 282,220,000
TS-832XU-RP-4G (NEW) 2 Years 285,640,000
TS-832XU-4G (NEW) 2 Years 217,050,000
TS-432XU-RP-2G (NEW) 2 Years 217,400,000
TS-432XU-2G (NEW) 2 Years 154,260,000
TS-1231XU-RP-4G (EOL) 2 Years 298,440,000
TS-1231XU-4G (EOL) 2 Years 239,580,000
TS-831XU-RP-4G (EOL) 2 Years 249,150,000
TS-831XU-4G (EOL) 2 Years 190,300,000
TS-431XU-RP-2G (EOL) 2 Years 190,940,000
TS-431XU-2G  (EOL) 2 Years 132,080,000
TS-431XeU-8G 2 Years 157,860,000
TS-431XeU-2G 2 Years 119,400,000
TS-831X-8G (EOL) 2 Years 195,140,000
TS-831X-4G (EOL) 2 Years 159,280,000
TS-531X-8G (EOL) 2 Years 147,330,000
TS-531X-2G  (EOL) 2 Years 111,480,000
TS-932X-8G (NEW) 2 Years 194,780,000
TS-932X-2G (NEW) 2 Years 154,830,000
TS-832X-8G (NEW) 2 Years 228,410,000
TS-832X-2G (NEW) 2 Years 190,740,000
TS-332X-4G (NEW) 2 Years 108,220,000
TS-332X-2G (NEW) 2 Years 97,760,000
TS-431X2-8G (EOL) 2 Years 134,540,000
TS-431X2-2G (EOL) 2 Years 96,080,000
TS-431X-8G (EOL) 2 Years 129,410,000
TS-431X-2G (EOL) 2 Years 90,950,000
HS-453DX-8G (NEW) 2 Years 181,000,000
HS-453DX-4G (NEW) 2 Years 154,570,000
HS-251+ (2GB)
2 Years 107,860,000
TS-451+-8G 2 Years 147,320,000
TS-451+-2G 2 Years 106,340,000
TS-251+-8G 2 Years 130,940,000
TS-251+-2G 2 Years 92,480,000
TS-351-4G (NEW) 2 Years 87,090,000
TS-351-2G (NEW) 2 Years 76,520,000
TS-251B-4G (NEW) 2 Years 87,290,000
TS-251B-2G (NEW) 2 Years 76,830,000
TS-451A-4G (EOL) 2 Years 120,700,000
TS-451A-2G (EOL) 2 Years 111,290,000
TS-251A-4G (EOL) 2 Years 84,630,000
TS-251A-2G (EOL) 2 Years 75,220,000
TS-431P2-4G 2 Years 96,100,000
TS-431P2-1G 2 Years 81,270,000
TS-231P2-4G 2 Years 74,530,000
TS-231P2-1G 2 Years 59,140,000
TS-431P 2 Years 73,000,000
TS-231P 2 Years 51,620,000
TS-131P 2 Years 44,370,000
TS-328 2 Years 61,190,000
TS-228A 2 Years 39,150,000
TS-128A 2 Years 29,000,000
EJ1600-V2 5 Years 749,860,000
REXP-1620U-RP 3 Years 756,900,000
REXP-1610U-RP 3 Years 520,210,000
REXP-1220U-RP 3 Years 619,110,000
REXP-1210U-RP 3 Years 382,420,000
REXP-1000 Pro 3 Years 287,740,000
UX-1200U-RP 2 Years 269,050,000
UX-800U-RP 2 Years 221,350,000
UX-800P (EOL) 2 Years 204,380,000
UX-500P (EOL) 2 Years 159,410,000
TR-004 (NEW) 2 Years 43,610,000
TR-002 (NEW) 2 Years 31,800,000
TX-800P (EOL) 2 Years 176,260,000
TX-500P (EOL) 2 Years 137,570,000
Mustang-200-i7-1T/32G-R10 2 Years 911,820,000
Mustang-200-i5-1T/32G-R10 2 Years 852,900,000
Mustang-200-C-8G-R10 2 Years 232,300,000
Mustang-F100-A10-R10
2 Years 537,260,000
Mustang-V100-MX8-R10 2 Years 240,540,000
QBoat Sunny 2 Years 41,760,000
1 Year  Warranty Extension 1 Year 30%
2 Years Warranty Extension 2 Years 37%
3 Years Warranty Extension 3 Years 48%

 

test2 ajax ok

( 0 )
تماس بگیرید

Enterprise ZFS NAS, offering nearly zero-downtime highly reliable services
(SAS 12Gb/s)

The ...

 • QNAP category
 • Enterprise - ...
 • Enterprise - SAS ...

ترافیک بازدید از سایت

ریز ترافیک

تماس با ما

نماینده فروشQNAPدر تهران

 • تلفنهای فروش و پشتیبانی:

  09123491475

 • 02188333518

 • فکس: 02143859176
 • info (a) qnap123.com

 • مشاوره رایگان
 • ادرس: توانیر، خیابان گنجوی ، نبش کوچه همسایگان
  ساختمان همسایگان

خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را واردنمایید.

آدرس ما روی نقشه گوگل google map

با کلیک بر روی نقشه از روی مسیریاب موبایل به مقصد برسید

لینک های گروه ها و کانال هایQNAP123

لینک گروه های تلگرام

اتاق مشاوره QNAP
اتاق مشاوره QNAP
#QNAP
#QNAP
مهندسي
#QNAP
https://t.me/QNAP123
#QNAP